ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СБМС

ПОКАНА

Управителният съвет на сдружение „Съюз на българските медицински специалисти“,  на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 25, ал.1 от Устава на сдружението, свиква Общо събрание на сдружението на 21 юни 2016 г. (вторник) от 14.30 часа в Аулата на УМБАЛ „Света Екатерина“, находяща се в гр. София, бул. „Пенчо Славейков”№ 52, при следния дневен ред:

1.   Отчет за последната мандатна година;

2.   Приемане на финансови правила съглаcно Чл.19 от Устава на сдружението;

3.   Изменение и допълнение на Устава на сдружението;

4.   Разни.

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 28 от Устава на сдружението, общото събрание ще се проведе същия ден в 15.30 ч., на същото място и при същия дневен ред.

 

Google + Facebook Twitter LinkedIn

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68