ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СБМС - 07.03.2018 г.

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА МЕДИЦИНСКИ
ДРУЖЕСТВА - ЧЛЕНОВЕ НА СБМС
 
 
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
 
Управителният съвет на Съюза на българските медицински специалисти (СБМС), на редовно заседание, проведено на 17 януари 2018 г., взе решение за насрочване на Общо събрание на СБМС, което ще се състои на
07 март 2018 г., (сряда), от 13:30 часа
в Аула "Максима" на УМБАЛ „Св. Екатерина“, бул. Пенчо Славейков №52,  гр. София при следния
Дневен ред:
 
1. Избор на Председател на УС на СБМС;
2. Разни.
 
Общото събрание ще бъде с начален час 13.30 ч. Регистрацията на делегатите ще започне в 12.30 ч.
При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 28 от Устава на сдружението, общото събрание ще се проведе същия ден в 14.30 ч., на същото място и при същия дневен ред.
 
С оглед организиране и протичане на събранието съгласно Устава на СБМС, молим да изпратите трите имена и ЕГН на минимум двама представители от дружество, в срок до 06 март, на електронния адрес на СБМС: ubulms@gmail.com.
 
Напомняме, че право на глас в Общото събрание имат вички редовни членове на СБМС. 
 
Очакваме Ви!
 
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
НА СБМС
Google + Facebook Twitter LinkedIn

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68