Българско дружество по имунология на репродукцията

Председател:
Доц.Мария Стаменова
Институт по биология и имунология на
размножаването-БАН
бул. Цариградско шосе № 73, София-1113
тел.: 870 72 85
E-mail: sttamenova@yahoo.com

Секретар:
Доц.д-р Димитрина Димитрова
Катедра “Биология”
Медицински университет
ул. Здраве № 2, София-1431
тел.: 9172-556
E-mail: dimadk@medfac.acad.bg

Касиер:
Д-р Екатерина Иванова
Институт по биология и имунология на
размножаването – БАН
бул. Цариградско шосе № 73, София-1113
тел.: 971 13 95 в.121
E-mail: katty_iv@yahoo.com

Google + Facebook Twitter LinkedIn

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68