Антимюлеровият хормон у жени със синдром на поликистичните яйчници

А. Томова, Р. Робева, Ф. Куманов, Ц. Механджиев, Г. Кирилов

БР.5 / 2007 ТОМ 58 - ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

 Синдромът на поликистичните яйчници (PCOS) е най-честата причина за ановулация, стерилитет и хиперандрогения у младите жени. Понякога диагнозата му е трудна и се търсят нови маркери за изясняването й. В последните години се установи, че нивата на антимюлеровия хормон (АМХ), който се секретира от гранулозните клетки на яйчника, корелират с броя на малките антрални фоликули. Тъй като АМХ е добре изразен по време на фоликулогенезата, се смята, че по неговото ниво може да се съди за качеството и количеството на фоликуларните резерви в яйчниците. За да изясним промените му при PCOS, ние изследвахме 22 жени с тази диагноза и сравнихме резултатите им с получените данни при 20 здрави жени на същата възраст без хиперандрогенизъм. Стойностите на АМХ у жените с поликистични яйчници (42,34 + 6,42 pmol/l) бяха сигнификантно по-високи, отколкото се оказаха при контролите (21,58 + 3,41 pmol/l), р<0,01. Болните с наднормено тегло имаха с 32,16% по-високи нива на АМХ в сравнение с онези с нормално тегло, но разликата не се оказа статистическа значима. След лечение с метформин 2550 mg/дневно стойностите на АМХ се понижиха, но несигнификантно.
 В заключение, серумното ниво на АМХ е повишено при жени с PCOS и може да служи като маркер за откриване на заболяването, особено ако не може да се направи прецизно образно изследване на яйчниковите фоликули.
Ключови думи: Антимюлеров хормон, синдром на поликистичните яйчници, хиперандрогения, хирзутизъм


Адрес за кореспонденция:
Д-р Анелия Томова, дм
Клиничен център по ендокринология
УСБАЛЕ “Акад. Ив. Пенчев”
ул. “Дамян Груев” № 6
София 1303
Тел.: 02 987 72 01/238
e-mail: a.kirilova@lycos.com

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68