Характеристика на човешки мезенхимни стволови клетки, изолирани от мастна тъкан

И. М. Бочев, Д. Кюркчиев, Л. Цветанов, И. Алтънкова, П. Тивчев, С. Кюркчиев

БР. 1 / 2008 ТОМ 59 - ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

Мезенхимните стволови клетки (МСК) могат да бъдат изолирани от разнообразни тъкани на възрастен индивид и са способни да се диференцират в множество клетъчни типове с мезодермален произход. Костномозъчните МСК избягват имунологично разпознаване in vitro и проявяват имуномодулиращи свойства, като например потискане на Т-лимфоцитната пролиферация при смесена лимфоцитна култура, както и супресия на функциите на В-, Т-, NK- и дендритни клетки. В хода на настоящото изследване бяха изолирани и характеризирани фибробластоподобни клетки от човешка мастна тъкан. Съчетанието на редица характеристики, присъщи за изолираните от нас клетки, като фибробластна морфология, клонален растеж, възможност за остеогенна/адипогенна диференциация, отсъствие на хемопоетични маркери и експресия на мембранните протеини CD105, CD29, CD90 и CD73, е достатъчно основание да се определят като адипозни мезенхимни стволови клетки (АСК). Тези МСК бяха ко-култивирани с мононуклеарни клетки от периферна кръв, стимулирани с Pokeweed mitogen, в резултат на което беше установено потискане на секрецията на имуноглобулини от човешки В-лимфоцити. Получените резултати разкриват потенциалната роля на адипозните МСК за терапия на имунообусловени заболявания.


Ключови думи: мезенхимни стволови клетки, имуносупресия, мастна тъкан, остеогенеза, адипогенеза, имуноглобулинова продукция


Адрес за кореспонденция:
Иван Бочев
Лаборатория по молекулярна имунология
Институт по биология и имунология на размножаването - БАН
бул. „Цариградско шосе” № 73
София 1113
GSM: 0898 75 78 60;
e-mail: lakatush@yahoo.com

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68