Българско дружество по клинична и трансфузионна хематология

Председател:
Доц.д-р Юлиан Райнов
Началник на Клиника по хематология и онкология
Военномедицинска академия
ул. Св. Г. Софийски № 3, София-1606
тел.: 9226-344; факс: 9225-677
E-mail: j_raynov@abv.bg

Зам.председател:
Доц.д-р Маргарита Генова
Национален център по хематология и трансфузиология
ул. Пловдивско поле № 6, София-1756
тел.: 970 1117; 970 12 22
E-mail: margenova@gmail.com

Касиер:
Д-р Татяна Кънчева
Клиника по хематология и онкология
Веонномедицинска академия
ул. Св. Г. Софийски № 3, София-1606
тел.: 9225-903; 9225-662; факс: 9225-677

Google + Facebook Twitter LinkedIn

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68