Българско академично дружество по трудова медицина

Председател:

Проф.д-р Невена Цачева, дмн

Секретар:

Гл. ас. Тодор Кундуржиев, дм

e-mail: badtm2014@abv.bg

http://foz.mu-sofia.bg/node/707

Google + Facebook Twitter LinkedIn

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68