Съюзът на българските медицински специалисти (СБМС) обединява дружествата на специалистите от различните
медицински дисциплини. В него членуват над 70 дружества с общо над 10,000 члена.

 

Съюз на българските медицински специалисти

Според устава си СБМС е самостоятелно юридическо лице, което обединява физически лица, юридически лица и граждански дружества на лекари и други специалисти с висше образование, които работят в областта на медицината, и здравеопазването.

В предмета на дейност на съюза влиза:

  • осъществяване на продължаващо медицинско обучение и продължителното професионално развитие на лекари и други специалисти с висше образование, които работят в областта на медицинатаи здравеопазването при условия и по ред, определени в нормативни актове, чрез системата на продължаващото медицинско обучение като съвременна система за обучение и квалификационна оценка на лекарите;
  • осъществяване на дейност с цел въвеждане в Република България на международно приетите принципи и норми в областта на продължаващото медицинско обучение, за въвеждане на международни стандарти, както и  за въвеждане на международно признати методи  на качествен контрол в сферата на продължаващото медицинско обучение;
  • осъществява сътрудничество със сродни европейски и международни организации

Сред основните цели на съюза са:

  • извършване на дейност с цел постигане и поддържане високо ниво на професионалната квалификация на лекари и други специалисти с висше образование, които работят в областта на медицината, координиране,
  • подпомагане на дейности, извършвани от специализираните медицински дружества и сдружения;
  • сътрудничество на съюза и и неговите членове с международни медицински организации и със сродни организации в чужбина – за най-бързо пренасяне постиженията на медицината на другите страни в България и за популяризиране на българската медицинска наука в други страни 

 

 

През март 2007 СБМС е приет за член на Съюза на европейските медицински специалисти (UEMS) –
организацията на лекарите от Европейския съюз
.

СБМС  осъществява международно сътрудничество

 

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68