BBA

Medical specialists

Дружество на кардиолозите в България Българско дружество по ревматология Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в България Българска педиатрична асоциация Българско дружество по акушерство и гинекология Българско дружество по алергология Българско дружество по гастроентерология с гастроинтестинална ендоскопия и абдоминална ехография Българско хирургическо дружество Съюз на очните лекари в България Българско дружество по анестезиология и интензивно лечение Българско дружество по деменции Българско дружество по генетика и геномика на човека Българско дружество по ендокринология Българско дружество по неврология Българско онкологично научно дружество Българска асоциация на микробиолозите Българско научно дружество по обществено здраве Научно дружество по трансфузионна хематология Българско дружество по парентерално и ентерално хранене (БУЛСПЕН)ccbulg@abv.bg Българско дружество по детска гастроентерология, хепатология и хранене Българско дружество по детска неврология, психиатрия и психология на развитието Българска асоциация по клинична имунология Българско дружество по клинична лаборатория Bulgarian Association of Drug Information Българско дружество по кардиоторакална рентгенология Българско дружество по токсикология Българска медицинска хомеопатична организация Българско дружество по хранене и диететика Българска асоциация по трансфузионна медицина Българско медицинско дружество по остеопороза и остеоартроза и други ревматични заболявания Българско академично дружество по трудова медицина Национално българско дружество по естетична хирургия и естетична медицина Българска асоциация по пластична реконструктивна и естетична хирургия Българска асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика Българска асоциация за изследване и лечение на болката Българско дружество по неврорентгенология Българско сдружение по интервенционална рентгенология Българска асоциация по радиология Българско дружество по патология Българско дружество по мануална медицина на вертеброгенните заболявания Българско дружество по неврохирургия Българско дружество по главоболие и болка Асоциация двигателни нарушения и множествена склероза Българска асоциация по сексуална медицина Българско дружество по фармакология, клинична фармакология и терапия

e-mail: ubulms@gmail.com 
telephone 0897 07 18 68