Декларация


Долуподписаният(ната)

                     Име, презиме и фамилия

с научно звание

и месторабота

                    Адрес и служебен телефон

декларирам, че материалът, предложен за печат в списание “Съвременна медицина”, със заглавие

 

и съавтори

 

е обсъден на заседание на

 

Структура, в която работи първият автор и дата на заседанието

Представяният материал е съобразен с направените препоръки.
Местната етична комисия е дала съгласието си за провеждане на проучването, обобщено в предлагания за печат материал в сп. “Съвременна медицина” на

                                                                     Дата

Спазени са изискванията за възпрепятстване на достъпа до лични данни на болните и запазване поверителността на получената информация.
 

Google + Facebook Twitter LinkedIn

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68