Експертна оценка

Схема за експертна оценка на материал №           / 2016 г.
предложен за печат в списание “Съвременна медицина”
Приета:
За предаване:

Заглавие:


Автори:

Актуалност на темата:                                                  да, поради:                 не
- подбор на група за изследване                                  
- проблем с практическа важност                                
- социално значим проблем                                         
Резюме:         
- определени задачи                                                    да     с поправка     не
- описани материал и методи                                       да     с поправка     не

Google + Facebook Twitter LinkedIn

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68