Декларация

Долуподписаният(ната)
                                           Име, презиме и фамилия
с научно звание
и месторабота

                          Адрес и служебен телефон
приемам за експертна оценка материала предложен за печат в списание “Съвременна медицина”, №           / 2016 год. със заглавие

и автори

Декларирам, че:
-          НЯМАМ собствени конкретни изследвания (завършени или в ход), които да се припокриват с изследването – предмет на рецензирания труд;
-          НЯМА друг конфликт на интереси, който да ме възпрепятства да приема за експертна оценка материала предложен за печат в списание “Съвременна медицина”;
 

Google + Facebook Twitter LinkedIn

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68