За научните изследвания


Оценка на научните постижения
- по света и в България


Лазарин Лазаров

     Ще се спра последователно на класическия път за оценка на научните постижения - peer-review-процеса (системата на рецензиране) и на сравнително новата 'индексация и оценка на публикационната активност', като ще разгледам особеностите на българската практика, които я отличават от световната. Разглеждането обхваща само оценката на постиженията в резултат на фундаментални и насочено-фундаментални изследвания, като съм имал предвид повече природните науки. Оценката на резултатите от приложни изследвания с локално значение има своята специфика и резултатите не могат практически да се оценяват на базата на публикационната активност.

Peer-review-процес (система на рецензиране)

     Научните постижения са индивидуални, но развитието на науките предполага научни общности и регламентиран peer-review-процес за тяхната оценка. Още преди средата на миналия век започва силно увеличаване на научните изследвания и масовисиране на научната професия. От занимание на ограничен образован творчески елит тя придобива бързо характер на 'нормална' професия като средство за препитание. Тъй като оценката на научните постижения е пряко свързана с кариерата на учения (придобиване на научни степени и звания), забелязва се една вредна историческа тенденция в световен мащаб на съпротива на строгото регламентиране на системата на рецензиране и на стремеж към нейното формализиране (както и на избягване на публичните диспути). Затова допринася и обстоятелството, че системата на рецензиране по това време се оказва трудно 'глобализируема' поради езикови и съобщителни пречки.
     Оценката на научните постижения в една научна институция (а донякъде и в една страна) зависи от наличието на водещи учени с върхови постижения - такива учени и други благоприятни фактори обуславят научен възход и тогава рецензирането протича по-задълбочено и по-качествено. Обратно - при липса на водещи учени и сериозни постижения се проявява ярко тенденцията към формализиране на peer-review-процеса.

Google + Facebook Twitter LinkedIn

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68