Изисквания към авторите

Текстовете трябва да са подготвени за печат с Microsoft Office. Обемът на статиите със собствени проучвания следва да е 8-10 страници, а на обзорните статии да е 6-7 страници.

Текстът да бъде оформен по следния начин:

ЗАГЛАВИЕ НА БЪЛГАРСКИ И АНГЛИЙСКИ ЕЗИК - Font: Times New Roman; Size: 12; Font style: Bold; Effects: All Caps; Alignment: Centered; First line: 0 мм.

ИМЕНАТА НА АВТОРА/ РИТЕ НА БЪЛГАРСКИ И АНГЛИЙСКИ ЕЗИК се печатат през 1 празен ред под заглавието в разгърнат вид - пълно собствено, инициал на бащиното и пълно фамилно име; Font: Times New Roman, Size: 12, Font style: Bold, Alignment: Centered; First line: 0мм.

РЕЗЮМЕТАТА НА БЪЛГАРСКИ И АНГЛИЙСКИ ЕЗИК трябва да са всяко в обем до 200 думи  през 1 празен ред - Font: Times New Roman; Size:10; Font style: Italic.

КЛЮЧОВИТЕ ДУМИ НА БЪЛГАРСКИ И АНГЛИЙСКИ ЕЗИК през 1 празен ред.

ОСНОВЕН ТЕКСТ: Font: Times New Roman; Size: 12; First line: 10 мм; Alignment: Justified; междуредово разстояние - Single. Фигурите (черно-бели) и таблиците да бъдат интегрирани в текста и да имат над тях номерация и наименование (центрирано). Фигурите и таблиците в текста следва да бъдат изпращани на отделен файл, а ако има снимков материал, то той да бъде на JPEG. Изследването следва да бъде представено чрез увод; цел, задачи и методи на проучването; резултати и изводи от проведения анализ.

ИЗПОЛЗВАНАТА ЛИТЕРАТУРА, цитирана в текста, се дава в края на статията и се номерира по азбучен ред на фамилното име на първия автор. Първо се изреждат авторите на кирилица, а след това на латиница. В текста цитираните източници се посочват в скоби с номера, съответстващ на този в библиографията.

АДРЕСЪТ ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ се изписва след последната страница, като се посочват трите имена на автора/ рите, представлявана организация, e-mail за контакт.

Статии се публикуват само при депозирана разписка за годишен абонамент на автора/ рите за списание „Съвременна медицина”.

В срок до две седмици след получаването на статията на електронната  поща на списание „Съвеменна медицина” – krasteva_r@yahoo.com и   a_balkanska@abv.bg , авторите ще бъдат информирани относно решението за публикуването на статията, което се базира на рецензията от рецензентите, оценили разработката.

АВТОРСКО ПРАВО:
Отговорността за точността и достоверността на публикуваните данни, заявени мнения и позиции във всички публикации на списание „Съвременна медицина” принадлежат на автора.

Авторските права върху публикуваните материали принадлежат на издателя.
 

Google + Facebook Twitter LinkedIn

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68