За списанието

Списание “Съвременна медицина” е създадено през 1950 г. като приемник на сп. “Медицински летописи”, наследило през 1948 г. периодичното издание на тогавашния Лекарски съюз. То е добре известно и многопрофилно списание с научен и образователен характер, с най-дългата история в периодичния медицински печат.  Днес списанието е факт благодарение на амбицията на съюза на медицинските специалисти (СБМС), който е със седалище в гр. София.

Списанието приема за печат безплатно научни трудове от всички области на медицината, обхванати от специализираните медицински дружества. С приоритет се ползват оригиналните научни разработки – статии, обзори, кратки съобщения. За предпочитане е представянето на редки клинични случаи да се насочват  към тясно специализираните медицински списания. Издава се с периодичност  четири до шест книжки годишно.

Като начало, списанието ще излиза на български език като заглавието, авторите, резюмето, ключовите думи и адреса за кореспонденция са дадени и на английски език. В близко бъдеще статиите ще бъдат публикувани паралелно на български и английски език, като същите ще бъдат и рецензирани и реферирани.
Редакционната колегия включва изтъкнати водещи български специалисти и академични кадри, работещи в различни области на медицината.
Материалите предложени за печат се рецензират от двама независими рецензенти с доказан висок професионализъм, които остават анонимни за авторите. Рецензентите поемат задължението да запазят в тайна предоставената им научна информация до публикуването на подадения материал.

Концепцията на списание “Съвременна медицина” е построена върху реалната потребност от съвременни познания в областта на медицината и необходимостта от практическото им приложение в интерес на здравната промоция, профилактика, медицинска етика и здравни грижи.

Списанието е включено с идентификационен код (ISSN 0562-7192 ) в международната система за регистрация на периодичните издания.

Списанието се обработва в базата данни "Българска медицинска литература" на Централната медицинска библиотека към Медицински университет - София.
Годишните периодики на списание “Съвременна медицина” се съхраняват от Народната библиотека "Св. св. Кирил и Методий", както и от Централната медицинска библиотека към МУ - София.

Бъдеща цел на списанието е  да се разпространява и в електронен вариант. Това ще спомогне за по-ефективното му достигане до целевата аудитория и за повишаване специфичната квалификация в областта на медицината и общественото здраве на по-широк кръг здравни специалисти.

Разпространение

• безплатно разпространение до водещи медицински библиотеки, партньори и сътрудници на списанието;
•  абонамент чрез "Български пощи" ЕАД;
• абонамент чрез СБМС и собствена система на разпространение;
• свободна продажба чрез някои книжарници в София и страната;
• разпространение от фирми, частни или юридически лица, които подкрепят списанието финансово.


Адрес за кореспонденция с редакцията:
Съюз на българските медицински специалисти (СБМС)
София 1431, ПК - 063
Ул. „Св. Георги Софийски“ 1

Списание “Съвременна медицина”:
  
Каталожен номер: Сп111 (ЦМБ)
ISSN: 1311- 9982

Google + Facebook Twitter LinkedIn

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68