Прогестеронът и естрадиолът повлияват експресията на HLA-DR от незрели дендритни клетки

Д. Кюркчиев, Е. Иванова-Тодорова, И. Алтънкова

БР.5 / 2007 ТОМ 58 - ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

Незрелите дендритни клетки са свързани основно с антигенното представяне, докато зрелите имат предимно имунорегулираща роля. Предишни наши изследвания показаха, че женските стероидни полови хормони повлияват експресията на специфични за зрелите дендритни клетки маркери. Целта на настоящото изследване е да се установи влиянието им върху експресията на маркери, типични за незрелите дендритни клетки, както и върху IL-6 основен цитокин, свързан с антигенното представяне. Бяха използвани следните материали и методи: култивиране и диференциране на дендритни клетки от моноцити, флоуцитометричен анализ, ELISA. Резултатите показаха, че прогестеронът намалява, докато естрадиолът увеличава специфично експресията на HLA-DR от незрелите дендритни клетки. И двата хормона не променят количеството секретиран IL-6. Получените резултати насочват към идеята, че прогестеронът и естрадиолът повлияват процесите на антигенно представяне от страна на незрелите дендритни клетки чрез експресията на HLA-DR.

Ключови думи: дендритни клетки, антигенно представяне, женски полови хормони


Адрес за кореспонденция :

Д-р Д. Кюркчиев,дм
Лаборатория по клинична имунология
УМБАЛ „Св.Иван Рилски’’
Бул. “Акад. Иван Гешов” №15
София, 1431
тел.: 9523 576
e-mail: dsk666@gmail.com

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68