Хромозомни аберации и микронуклеуси в лимфоцити от периферна кръв на контролна група лица от българската популация

В. Хаджидекова, Л. Попова, Р. Христова, П. Атанасова, А. Стайнова, С. Агова, И. Василев

БР.5 / 2007 ТОМ 58 - ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

Правилната оценка на възможните генотоксични ефекти от въздействието на различни вредни фактори от околната среда върху човека зависи от данните за спонтанната честота на наблюдаваните увреждания. В настоящата работа представяме данни за честота на хромозомните аберации (ХА) и микронуклуеси (МН) и тяхното вариране в здрави лица от екологично чисти райони в България. Спонтанната честота на ХА е изследвана в лимфоцити от периферна кръв на 73 лица, от които 12 деца. Възрастните лица са 47 мъже и 14 жени. Лимфоцити от периферна кръв на 81 лица, от които 57 възрастни (38 мъже и 19 жени ) и 24 деца, са изследвани за определяне на спонтанната честота на МН. Представяме подробен протокол за вземане на кръвна проба, изготвяне на лимфоцитна култура и на препарат за цитогенетичен анализ, както и за отчитане на хромозомните увреждания, който е стандартизиран в лабораторията за елиминиране възможни източници на различия. Данните за спонтанната честота на цитогенетичните показатели са получени от анализа на 17 889 клетки, отчетени за наличие на ХА, и 157 500 клетки, отчетени за наличие на МН.
 Средната честота ± стандартното отклонение (SD) на клетките с ХА при възрастни лица е 1,41± 0,83 х 10ˉ². Средната честота ± (SD) на дицентричните хромозоми между тях е 0,03 ± 0,09 х 10ˉ². Средната честота± (SD) на клетки с МН при възрастни лица е 11,82 ± 6,25 х 10ˉ³.
 Честотата ± (SD) на клетки с ХА при деца е 0,67 ± 0,54 х 10ˉ² и на клетките с МН – 8,53 ± 3,87 х 10ˉ³. Те не се различават статистически от тези на изследваните възрастни индивиди.
 Честотата на изследваните биомаркери не показва зависимост от пол, възраст и тютюнопушене в изследваната група лица.

Ключови думи: човешки лимфоцити, хромозомни аберации, микронуклеуси, спонтанна честота


 Адрес за кореспонденция:
Ст.н.с. ст. д-р Валерия Хаджидекова, дм
Лаб. по радиационна генетика, НЦРРЗ
бул “Кл. Охридски” 132
София 1756
тел.: 0886 443 839; 8626 036
e-mail: valeriahadjidekova@yahoo.com, v.Hadjidekova@ncrrp.org

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68