Лечение на мъжки хипогонадизъм с дългодействащ testosterone undecanoate

Ф. Куманов, Р. Робева, Г. Кирилов, А. Томова

БР.5 / 2007 ТОМ 58 - ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

Мъжкият хипогонадизъм се свързва с отслабване или отпадане на тестикуларните функции, при което ниските андрогенни нива се съчетават със специфични клинични признаци и симптоми. Заместителното лечение с андрогени се използва отдавна, а у нас то се осъществява обичайно с препарати за мускулно приложение.
Целта на настоящото проучване бе в рамките на десетседмичен период при хипогонадни пациенти да се проследят ефективността и безопасността на препарата с удължено действие за мускулно приложение testosterone undecanoate (Nebido). При 13 мъже с хипогонадизъм на възраст между 17 и 48 години (средно 24,23±9,8, Х±SD/) бяха проследени промените в субективните оплаквания, обективните признаци и някои лабораторни показатели като общ и свободен тестостерон, глобулин свързващ половите хормони (ГСПХ), липиден профил, кръвна картина, простатно-специфичен антиген (ПСА) преди и в хода на лечение с Nebido 1000mg (Bayer-Schering).
Резултатите показаха добра поносимост и бързо подобряване на субективните оплаквания и биохимичните показатели под влияние на терапията. Тъй като концентрациите на свободния тестостерон (0,126±0,10 nmol/l) и на общия тестостерон (5,29±3,55 nmol/l) се увеличиха сигнификантно паралелно, съответно на 0,472±0,22 nmol/l и 21,13±9,79 nmol/l, p<0,001, а нивата на ГСПХ не се промениха значително (49,9±38,6 nmol/l респ. 38,49±14,15 nmol/l, p>0,05), може да се допусне, че за мониториране на ефекта от терапията е достатъчно само измерването на общия тестостерон.

Ключови думи: хипогонадизъм, тестостерон, простатно-специфичен синдром, липиди


Адрес за кореспонденция:
Доц. Филип Куманов д.м.
Клиничен център по ендокринология и геронтология
ул. “Дамян Груев”, 6,
София 1303
тел.  989 19 20;
е-mail: phkumanov@lycos.com

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68