Чувствителност на болнични изолати Streptococcus pneumoniae към някои антибиотици

К. Божкова, Т. Стоева

БР.5 / 2007 ТОМ 58 - ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

Цел на изследването е да се определи сравнително нивото на резистентност на клинично значими S. pneumoniae към penicillin чрез Е-тест и дисково-дифузионния метод, да се проучи резистентността на изолатите към набор от антимикробни средства и да се определи множествената и кръстосаната им резистентност.
Изследвани са общо 69 недублиращи се, клинично значими щама S. pneumoniae. Щамовете са доказани от различни клинични материали: храчки, гърлени секрети, носни секрети, церебро-спинална течност и хемокултури. Изолирането и идентифицирането е осъществено чрез конвенционални методи, автоматизирани и полуавтоматизирани системи. Чувствителността към penicillin е определена чрез дисково-дифузионния метод на Bayer-Кirby с диск oxacillin 1μg. Щамове S. pneumoniae със зона на инхибиране >=20 mm са приети за пеницилин чуствителни (PSSP), а тези със зона < 20 mm - за пеницилин нечуствителни (PNSP). Определена е минимална инхибираща концентрация (MIC) за рenicillin чрез Е-тест, както и чувствителността in vitro към няколко антимикробни препарата (penicillin - P, erythromycin - Ery, clindamycin - Cli, tetracycline - T, rifampin - R, vancomycin - V, linezolid - Lzd, trimethoprim/sulfamethoxasol - TS).
Относителният дял на penicillin нечувствителните S. pneumoniae, определени чрез дисково-дифузионния метод, е 76,8% (53 щама). Определяне на минимална инхибираща концентранция (MIC) с Е-тест, установява, че 95,4% от изолатите са резистентни на пеницилин. Относително резистентни с МIC от 0,12 до 1 g/ml са 44,2% (23 щама), а 55,8% (29 щама) са абсолютно резистентни. Резистентността към останалите антибиотици е, както следва: V, Lzd – 0%, R – 4%, Cli – 10%, Ery, T, ST – 22%. Един от изолатите демонстрира MLS индуцибелен фенотип на резистентност.
Предвид нарастващата резистентност към penicillin определянето на MIC за изолати S. pneumoniae, особено при тежки инвазивни инфекции, е от изключителна важност за правилно терапевтично поведение.
Ключови думи: S. pneumoniae, антимикробна резистентност, MIC


Адрес за кореспонденция:
Доц. д-р Калинка Божкова
Катедра по микробиология и вирусология
Медицински университет
ул. “Марин Дринов” № 55
Варна 9002
Е-mail: kbojkova@yahoo.com

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68