Антимикробна резистентност на клинични изолати Acinetobacter baumannii

Т. Стоева, К. Божкова, Е. Савов, С. Михайлова, М. Средкова

БР.5 / 2007 ТОМ 58 - ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

Цел: на изследването е да проучи aнтимикробната резистентност на проблемни щамове A. baumannii, изолирани от интензивни и други клиники в три болници на страната.
В периода 2005-2006 г. са изследвани общо 126 недублиращи се щама A. baumannii, изолирани от различни клинични материали. Идентификацията е осъществена чрез конвенционални, полуавтоматизирани и автоматизирани системи. Чувствителността към ampicillin/sulbactam (A/S), piperacillin (PIP), ceftazidime (CAZ), cefepime (FEP), cefoperazone/sulbactam (SCF), gentamicin (G), amikacin (AK), ciprofloxacin (CIP), aztreonam (ATM), imipenem (IMP) и meropenem (MEM) е определена чрез дисково-дифузионния метод. А.baumannii изолати с резистентност към три и повече от тестваните антибиотици са приети за полирезистентни (multi-drug resistant MDR).
Антибиотиците с най-ниски нива на резистентност са imipenem (9,5%), meropenem (13,4%) и cefoperazone/sulbactam (44,4%). При останалите антибиотични групи се установява резистентност над 50%. Изолатите от интензивните клиники демонстрираха значително по-висока резистентност: IMP 20%, MEM 23,6, A/S 69%, AK 70,9%, SCF 74,9%, FEP 76,3%, CIP 83,6%, G 85,4%, PIP 92,7%, CAZ 92,7%, ATM 92,7%. Полирезистентни са 83,3% от щамовете. В тази група imipenem е с най-добра активност (чувствителност 88,8%). Доказва се широко разпространена кръстосана резистентност между различните антибиотици.
Изолатите демонстрират изключително високи нива на резистентност към повечето изпитвани антибактериални средства. Карбапенемите проявяват най-добра активност, като imipenem е малко по-активен в сравнение с meropenem. Кръстосаната и множествената резистентност са важни характеристики за по-голямата част от проучваните щамове и се очертават като причина за много важни проблеми при терапията на инфекции, причинени от  А. baumannii.


Ключови думи: A. baumannii, антимикробна резистентност, множествена резистентност


Aдрес за кореспонденция:
Д-р Теменуга Стоева
Катедра по микробиология и вирусология
Медицински университет - Варна
Ул.”Марин Дринов” № 55
9002 Варна
e-mail: temenuga.stoeva@abv.bg

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68