Изследване съдържанието на микроскопични гъбички във въздуха на детски градини в град София

Сн. Лазарова, Т. Врабчева, П. Чернева, М. Иванова, Л. Чипилска, М. Чавдарова

БР.5 / 2007 ТОМ 58 - ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

Експозицията към микроскопични гъбички в затворени помещения може да бъде рисков фактор за респираторни симптоми, астма и алергия.
Това изследване има за цел да установи концентрациите на микроскопични гъбички във външния въздух и въздуха в помещенията на детски градини от град София.
Проучени са 27 детски градини, използвайки метод на мембранна филтрация с последващо култивиране върху хранителен агар. Успоредно с това са събрани данни за здравословното състояние на децата и са измерени температурата и относителната влажност на въздуха. Резултатите от профилактичните прегледи показват, че най-голям е броят на децата с болести на дихателната система с алергична етиология: астма -2,6% и алергичен ринит – 0,8%. Средната стойност на концентрацията на микроскопични гъбички, получена след обработката на резултатите от всички детски градини е 554 cfu/m3, докато във външния въздух е 180 cfu/m3. Най-често срещаните родове гъбички в детските градини са Penicillium, Moniliella, Aspergillus, необразуващи спори и дрожди, а във външния въздух - Penicillium, Cladosporium, Moniliella, Alternaria и необразуващи спори.
Това изследване е пилотно за нашата страна, даващо информация за култивируемите микроскопични гъбички, съдържащи се във външния въздух и въздуха на детските градини.

Ключови думи: детски градини, въздух на затворени помещения, микроскопични гъбички

Адрес за кореспонденция:
н.с. ІІ ст. Сн. Лазарова
Национален център по опазване на общественото здраве
бул. “Акад. Иван Гешов” № 15                     
София 1431          
тел. 02 8056 262  
e-mail: sneji9231@yahoo.co.uk

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68