Проучване върху разпостранението на нозокомиалните инфекции в отделенията за интензивна терапия и реанимация в България

Н. Рибарова , Д. Николов, Й. Митова, С. Боянова

БР.5 / 2007 ТОМ 58 - ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

Отделенията за интензивна терапия и реанимация (ОИТ и ОАРИЛ) са едни от най-рисковите болнични отделения по отношение на възможностите за възникване и разпространение на нозокомиалните инфекции и за тяхната терапия и превенция. Предвид значимостта на проблема си поставихме за цел да проследим динамиката на разпространение на тази голяма група инфекциозни заболявания в отделенията за интензивна терапия и реанимация през периода 1982-2005 г., нивото на тяхното диагностициране, както и честотата на приложение на антимикробни средства при хоспитализираните болни. Близо 7 % (6,86%) от всички НИ в болниците у нас възникват в интензивните отделения. Динамиката в честотата на възникване и разпространение на НИ е в непосредствена зависимост от профила на съответното отделение. Нивото на  етиологично диагностициране на нозокомиалната  патология в интензивните отделения показва сравнително добри показатели. Етиологично доказани са 94,28 % от регистрираните НИ, 4,08 % са недоказани и само 1,64 % са неизследвани. Около 60 % от хоспитализираните болни са лекувани с антибиотици.

Ключови думи: нозокомиални инфекции, интензивни отделения, честота, етиологично диагностициране


Адрес зя кореспонденция:
Доц. д-р Нели Хр. Рибарова
Катедра по епидемиология
Медицински университет - София
Ул. “Здраве” № 2
тел: 952 03 04

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68