АСЕ инхибиция като антихипертензивен и друг терапевтичен ефект

Т. Донова, Св. Цонев

БР.5 / 2007 ТОМ 58 - ОБЗОРИ

Артериалната хипертония е основна причина за болестност и смъртност и е значим здравен проблем с обществена и икономическа значимост. Въпреки оптимизираната   антихипертензивна терапия  контролът на артериалната хипертония остава недостатъчен дори и в развитите страни. На базата на множество клинични проучвания с висока доказателствена стойност ACE инхибиторите имат водеща роля в терапията на пациенти с артериална хипертония, исхемична болест на сърцето и сърдечна недостатъчност, Левокамерна дисфункция, диабетна нефропатия, левокамерна хипертрофия, каротидна атеросклероза, протеинурия/микроалбоминурия, предсърдно мъждене, метаболитен синдром. Терапевтичните ефекти на ACE инхибиторите надхвърлят антихипертензивния контрол, повлияват  благоприятно стукрурно-морфологичните органни промени и свързаните с тях усложнения, което резултира в подобрена прогноза и удължена преживяемост при пациентите със сърдечносъдови заболявания.

Ключови думи: АСЕ инхибиция, артериална хипертония, исхемична болест на сърцето, сърдечна недостатъчност, атеросклероза, предсърдно мъждене


Адрес за кореспонденция:
Проф. д-р Т. Донова
Клиника по кардиология
Катедра по пропедевтика на вътрешните болести,
Медицински университет
ул “Св. Г. Софийски” 1
София 1431
тел.: 9230-720

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68