Съвременни индикации и възможности за лечение на вродените сърдечни малформации

А. Лачева, М. Цонзарова, А. Кънева, П. Митев, С. Лазаров

БР.5 / 2007 ТОМ 58 - ОБЗОРИ

Цел на съобщението е да се представят съвременните индикации и методите на лечение на вродените сърдечни малформации (ВСМ) в клиниката по детска кардиология и кардиохирургия.
Обсъждат се възможностите за лечението на ВСМ в зависимост от възрастта и клиничното състояние на децата. Дискутират се различните методи на лечение (медикаментозно, оперативно и интервенционално). Прави се съпоставка на снижаването на възрастта при оперативното лечение на ВСМ, като се сравняват резултатите за два периода 1990-1995 и 2000-2006г.
Отбелязва се увеличаването на броя на оперираните новородени от 5,3% за първия период на 18% за 2006 г.
Разглеждат се съвременните индикации, методи и срокове на лечение на деца с ВСМ.
От ранната диагностика и ранното насочване на децата с ВСМ за лечение зависи до голяма степен резултатът от лечението, както и качеството на живот в следващите години.


Ключови думи: вродени сърдечни малформации (ВСМ), сърдечна операция, интервенционална кардиология


Адрес за кореспонденция:
Д-р Александра Лачева
Клиника по детски болести и детска кардиология
Национална кардиологична болница
ул. “Коньовица “ № 65
София 1309
тел: 920 14 79
GSM: 0889 310 551
e–mail: alex_la@mail.bg

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68