Протеин киназа СК2: структура, функции и патогенен потенциал

А. Исаева

БР.5 / 2007 ТОМ 58 - ОБЗОРИ

Протеин киназа СК2 е повсеместно експресирана, изключително плейотропна серин/треонин киназа. В нормалните клетки е локализирана в почти всички клетъчни компактменти, докато в туморни клетки има предимно нуклеарна и перинуклеарна локализация. Протеин киназа СК2 има тетрамерен строеж, съставен от две каталитични субединици (α и/или α') и димер от β-β регулаторни субединици. Холоензимът и свободните каталитични субединици са конститутивно активни. Редица биохимични и генетични изследвания свидетелстват за важната роля на протеин киназа СК2 в множество клетъчни функции като протичането на клетъчния цикъл и деленето, сигналната трансдукция, оцеляването на клетката и не на последно място апоптозата. Белтъчните нива и активността на протеин киназа СК2 са увеличени във всички изследвани злокачествени и доброкачествени тумори. Молекулните механизми, обуславящи участието ú в развитието на различни хиперпролиферативни състояния, са широко изследвана област на съвременната наука.


Ключови думи: сигнална трансдукция, клетъчна пролиферация, неоплазия, апоптоза


Адрес за контакт:
Антония Исаева
Катедра по химия и биохимия
Медицински университет
ул. ”Здраве” № 2
София 1431
тел: 91 72 586
antonia_isaeva @ yahoo.com

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68