РОЛЯ НА МАТРИКС-МЕТАЛОПРОТЕАЗИТЕ В ТУМОРНАТА ИНВАЗИЯ И МЕТАСТАЗИРАНЕ. ПЕРЕСПЕКТИВИ В СЪЗДАВАНЕТО НА НОВИ МАТРИКС-МЕТАЛОПРОТЕАЗНИ ИНХИБИТОРИ

Лилия Манева-Радичева

БР.5 / 2007 ТОМ 58 - ОБЗОРИ

Разграждането на екстрацелуларния матрикс и реорганизацията на тъканите играе критична роля в туморната прогресия, особено в етапите на инвазия, метастазиране и неоваскуларизация. Матрикс-металопротеазите (ММП) са основните ензими, на които се дължи протеолизата на матрикса, съпровождаща както естествени физиологични, така и патологични процеси в организма. Съществува прецизен баланс в матриксния синтез и разграждане, регулиран от цитокини, растежни фактори и взаимодействията между клетка и матрикс. В нормални условия ММП участват в реорганизацията на тъканите по време на морфогенезата и зарастването на рани. При някои заболявания, обаче, този баланс е променен: при артрит, например, се наблюдава неконтролируемо разграждане на хрущялна тъкан; счита се, че при рак повишената реорганизация на матрикса улеснява туморната клетъчна инвазия и метастазис. Разбирането на ролята на ММП и техните природни инхибитори в туморния растеж и ангиогенеза е от първостепенна важност за разработването на нови стратегии за лечение на злокачествените тумори.


Kлючови думи: ММП, ремоделинг на ЕЦМ, ММП инхибитори, ангиогенеза, инвазия, метастазис


Адрес за кореспонденция:
Лилия Манева-Радичева
Катедра по химия и биохимия
Медицински университет
ул.”Здраве”№ 2
София 1431
тел: 9712 639; 0898 481 706
e-mail: lilia@bio21.bas.bg

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68