Цитокинови генни полиморфизми и дълголетие

П. Николова, М. Иванова, Е. Наумова

БР.5 / 2007 ТОМ 58 - ОБЗОРИ

Стареенето е комплексен и многофакторен процес, резултат от комбинацията на генетични фактори и фактори на околната среда. Дълголетието при човека е пряко свързано с оптимално функциониране на имунната система, което предполага роля на специфични генни детерминанти от полиморфни локуси, регулиращи имуновъзпалителните отговори. Допуска се, че то е под генетичен контрол и е свързано с характерния за популацията генофонд. Имайки предвид ключовата роля на цитокините в имунния отговор, се предполага, че те са подходящи биомаркери за изследване молекулните основи на процесите на стареене. Съществува хипотезата, че дълголетието може да бъде асоциирано с цитокиновия генен полиморфизъм, корелиращ с различно ниво на генна експресия и модулиращ имунния отговор към редица заболявания. Независимо от съществуващите доказателства за асоциацията на тези функционални цитокинови полиморфизми с развитието на възрастово обусловени заболявания и намалената продължителност на живота данните са все още противоречиви.


Ключови думи: стареене, дълголетие, цитокинов генен полиморфизъм


Адрес за кореспонденция:
Пенка Николова
Централна лаборатория по клинична имунология
УМБАЛ “Александровска”
ул. Георги Софийски № 1
София 1431
тел.: 9230 450, 9230 690
e-mail: nikolova_p@yahoo.com

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68