Туберколоза и интерферон-гама

Р. Цанев , Д. Попов, Д. Стефанова

БР.5 / 2007 ТОМ 58 - ОБЗОРИ

Туберкулозата (TB) е на първо място сред инфекциозните болести по заболеваемост и смъртност. Огромен е проблемът при HIV инфектираните – 200 000 души с HIV/AIDS умират от ТВ всяка година. Напоследък проблемът се усложнява и от появата на мултилекарствена резистентна туберкулоза. Увеличава се и свръхрезистентната форма на болестта (extensively drug-resistant tuberculosis – XDR–TB). Тъй като интерферон-гама играе централна и вероятно уникална роля в защитата на организма срещу туберкулозни и нетуберкулозни микобактериални инфекции, обзорът разглежда възможностите и проблемите за приложението на интерферон-гама в профилактиката на туберкулозата и терапевтичното ú повлияване. Резултатите от проведените до момента проучвания показват, че парентералното прилагане на интерферон-гама е възпрепятствано от наличието на кръвно-белодробна бариера. Алтернатива е инхалаторното приложение, но приготвянето и съхраняването на аерозол, съдържащ интерферон-гама е свързано със значително инактивиране. Едно от възможните решения е включването на интерферон-гама  в липозоми, което налага по-нататъшни проучвания. Логично е да се очаква, че интерферон-гама трябва да бъде прилаган за повлияване на имунната защита при профилактиката на микобактериалните инфекции и лечението на мултирезистентните форми.

Ключови думи: туберкулоза, мултилекарствена резистентна туберкулоза, интерферон-гама, инхалаторен интерферон-гама, липозоми


Адрес за кореспонденция:
Доц. Димитър Попов
Клиника по пулмология, алергология и хематология
Централна клинична болница
бул. „Ген. Скобелев” № 79
София 1606
тел: 982 13 40
e-mail: dimpopov@mail.bg

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68