Документални проблеми на медицинската практика

доц.д-р Петър Цонов

БР.5 / 2007 ТОМ 58 - ФОРУМ

Обзорът разглежда документацията в медицинската практика като част от технологията на медицинското обслужване. Посочват се като нерешени проблеми: неефективен документооборот, липса на съвременно хартиено досие, съжителството на три различни поколения документи, липса на общи правила за регистриране, събиране и архивиране на данни и информация. Документалното осигуряване на медицинската практика е част от бъдещата интегрирана информационна система, на която база стъпва и електронното здравеопазване у нас. Въвеждането му може да бъде компрометирано от неефективните медицински формуляри, досиета и регистри и ниското организационно ниво на поддържане на голямото медицинското документално стопанство. Застъпва се становището, че забавянето на медицинските информационни стандарти и създаването на съвременно здравно досие ще възпрепятства въвеждането на „ диагностично свързаните групи” и Е-здравеопазването.


Ключови думи: медицинска информация, медицински досиета и регистри, медицински информационни стандарти

Адрес за кореспонденция

Доц.д-р Петър Цонов
Нов български университет
Ул. “Монтевидео” №21
София 1618
тел.: 02 8110 280
е-mail: ptzonov@ nbu.bg

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68