Българският опит в прилагането на тирозин-киназния инхибитор Imatinib mesylate (Glivec®) като втора линия терапия при пациенти с хронична миелогенна левкемия. Резултати от 18-месечно лечение

К. Александрова, А. Станчев, М. Станева, Дж. Ходжаджик, А. Желязкова, Л. Герчева, В. Горанова-Маринова, Ст. Горанов, А. Антонов, Н. Цветков, Г. Балаценко, Св. Ангелова, Д. Константинов, Е. Хаджиев, Р. Ушева

БР. 1 / 2008 ТОМ 59 - ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

   Хроничната миелогенна левкемия се характеризира със специфична хромозомна аномалия, т.нар. Филаделфийска хромозома (Ph) - t(9;22)(q34;q11), водеща до образуване на фузионен протеин Bcr-Abl с тирозин-киназна активност. Imatinib mesylate (Glivec®) е първият въведен в клиничната практика тирозин-киназен инхибитор, който селективно блокира клетъчната пролиферация и индуцира апоптоза в Ph+ клетки.
   За 18-месечен период в хематологичните клиники на страната са проследени и лекувани с Glivec като втора линия терапия 34 пациенти с хронична миелогенна левкемия. Отчетени са честотата на хематологичния отговор и времето до постигането му, честотата и видът на цитогенетичните отговори, както и лекарстевената поносимост и токсичност. Резултатите са съпоставими с цитираното в литературата. Не са наблюдавани високостепенни прояви на хематологична и/или нехематологична токсичност, налагащи спиране на лечението.

Ключови думи: хронична миелогенна левкемия, иматиниб, хематологичен и цитогенетичен терапевтичен отговор


Адрес за кореспонденция:
Д-р Камелия Александрова
Клиника по хематология
 УМБАЛ”Александровска”
ул.”Св. Г. Софийски” № 1
София 1431
Teл. 02 92 30 735
e-mail: kameliaalexandrova@yahoo.com

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68