Изследване на потенциала за диференциация на мезенхимни стволови клетки, изолирани от стената на пъпна вена

С. Кестенджиева, Д. Кюркчиев, Г. Цветкова, Ц. Механджиев, А. Димитров, А. Николов, С. Кюркчиев

БР. 1 / 2008 ТОМ 59 - ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

Стволовите клетки имат голям терапевтичен и биотехнологичен потенциал. Мезенхимните стволови клетки (МСК) имат свойството да се самообновяват и да се диференцират в различни клетъчни линии с мезенхимен произход. Има много изследователски групи, които успешно изолират мезенхимни стволови клетки от различни източници като костен мозък, адипозна тъкан и др. Друг обещаващ източник на МСК е субендотелът на умбиликалната вена.
Целта на това изследване е да се проследи потенциалът за диференциация на МСК, изолирани от пъпна връв. Клетките, изолирани от субендотелния слой на вената на пъпна връв, имат фибробластна морфология, растат, като образуват колонии, и имунофенотипният им профил е подобен на МСК, изолирани от костен мозък. Анализираните клетки могат да се диференцират както в клетки с мезенхимен произход като остеогенни и адипогеннни клетки, така и в клетки от висцералната мезодерма като ендотелни клетки. Диференцираните клетки не експресират протеина survivin, което е белег за намаления им пролиферативен потенциал. Фактът, че изолираните от пъпна връв клетки имат морфологична и фенотипна характеристика на мезенхимни стволови клетки и способността им да се диференцират в различни тъкани, ги определя като перспективен източник за МСК, които да се използват в клетъчната терапия, тъканната регенерация и научните изследвания.


Ключови думи:Пъпна връв, мезенхимни стволови клетки, клетъчна диференциация, ендотелни клетки, Survivin


Адрес за кореспонденция:
Снежана Кестенджиева
Лаборатория по молекулярна имунология
ИБИР-БАН
бул. „Цариградско шосе” № 73
София 1113
тел.: 0889 71 22 80
е-mail: snejok@abv.bg

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68