Влияние на тютюнопушенето върху телесния състав и мастнотъканното разпределение

Ж. Бонева, М. Боянов, Д. Попов, П. Йовчевски, Я. Асьов

БР. 1 / 2008 ТОМ 59 - ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

Адрес за кореспонденция:
Д-р Живка Бонева
Отделение по ендокринология
Медицински институт на МВР - София
бул. "Ген. Скобелев" №79
София 1606
тел.: 02 98 21 351
e-mail: zhbonevaa@abv.bg

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68