Медикаментозно лечение на шест болни от едно семейство с множествена ехинококоза

K. Вутова, Н. Янчева, Т. Червенякова, M. Тихолова, А. Гоцева, T. Томов

БР. 1 / 2008 ТОМ 59 - ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

Ехинококозата е заболяване със значителна актуалност за България. Наблюдавани са шест болни от едно семейство – майка, баща, две дъщери и две внучета, на възраст от 2 до 52 години с множествена и многоорганна ехинококоза. Пет от тях са едновременно с ехинококоза на белия дроб и други органи и един е само с чернодробна локализация на ехинококовите кисти. Болните са лекувани медикаментозно с Albendazole (Zentel), прилаган в доза 10 mg/kg тегло, per os, в 2 приема,  за 4 и 8 курса от 30 дни, с 14-дневен интервал между тях. Наблюдава се повлияване на ехинококовите кисти до напълното им изчезване при рентгеново и ехографско изследване след шестгодишно проследяване.

Ключови думи: множествена ехинококоза, медикаментозно лечение, Albendazole, семейство


Адрес за кореспонденция:
Доц. Д-р Каменна Вутова
Катедра по инфекциозни болести,
паразитология и тропическа медицина
Медицински университет
Бул. „Акад. Ив. Гешов” N 15
София 1431
тел. + 359 888 381 600
e-mail: К_Vutova@abv.bg

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68