Възможности на някои неинвазивни съдови изобразителни методи за оценка на пациенти със сърдечно-съдови заболявания

Я. Симова

БР. 1 / 2008 ТОМ 59 - ОБЗОРИ

Атеросклеротичният процес под влиянието на патофизиологични стимули  засяга в различна степен отделните съдови територии. Оценяването на ендотелната функция чрез кръвоток-медиирана вазодилатация (КМВД) установява най-ранните промени във вътрешния слой на съдовата стена, настъпили в резултат на атеросклерозата. Тези функционални нарушения настъпват по-рано във времето в сравнение със структурните изменения, които се установяват с изобразителни методи, като например дебелина интима-медия (ИМД) на каротидните артерии. Настоящият обзор има за цел да разгледа накратко особеностите при провеждането на КВМД и измерването на ИМД на каротидните артерии, да определи факторите, които оказват влияние върху техните стойности, и да изясни връзката на тези показатели помежду им, както и със степента на развитие на коронарната атеросклероза.

Ключови думи: атеросклероза, ендотелна дисфункция, кръвоток-медиирана вазодилатация, дебелина интима-медия


Адрес за кореспонденция:
д-р Яна Симова
Кардиологична клиника,
МБАЛ Александровска
ул. “Георги Софийски” № 1
София, 1431
GSM: 0887 098 940
e-mail: ianahr@yahoo.com

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68